Earste peal foar mem de Boer

No ‘t de bruorren de Boer beide in hús bouwe sille op it Swinlân, wie der foar mem Griet in wichtige taak weilein. It slaan fan de earste peal. Se hat earst efkes de keunst ôfsjoen fan de kraanmasinist. As echte boufrou, wêr je op en mei bouwe kinne, treau se de peal yn ‘e grûn.