Dûnsje mei dy

Sneon is der wer dûnsjen op ‘e boppeseal.

DJ Jan hat grif wer moaie quickstep, Ingelske wals en tango muzyk útsocht. Op muzyk fan Abba, Madonna of Tom Jones kin elts wer efkes mei de fuotten fan ‘e flier.

Lês fierder