Fan lapke oant wantkleed

Alle winters komt de quiltgroep fan de Froulju fan No byelkoar om te nifeljen. Fan lytse lapkes meitsje se ferskate wurkstikken. En no hingje se op in hantwurktentoanstelling yn Warkum, en ferskeidene stikken binne yn ‘e prizen fallen.

Lês fierder