It heechste punt

Wat kin it hurd gean. Mei in pear dagen stiet der al in kompleet hûs. Mei it pleatsen fan it dak hat it hûs fan de famylje Bootsma hjoed it heechtste punt berikt. Tradysjes fan flaggen of beammen op it dak binne troch moderne wurkwizen ôfskaft. En dus gjin pannebier foar de mannen. Foto’s