Sportive sarah

Reedride, tennisje, rinne, altyd sportyf

Wat is dit “lytse famke” aktyf.

Mar hjoed moat Jantsje der oan leauwe,

se kin net langer yn ‘e 40 bliuwe,

it is echt wier, se wurdt 50 jier !!