Mei it knyn der op út

It knyn fan Eline de Boer mei de lêste tiid wol gau ris efkes yn de grutte wrâld sjen. Dan binne se tegearre oan de kuier. En mei dit moaie maaitiidswaar is it foar minsk en bist in bêst plak dêr yn de boarterstún.