Lytse Teake komt

Oare wike sneon, 7 april, komt Teake van der Meer nei Reduzum. De ANBO hat foar har leden in feestmiddei organisearre. Fan twa oere ôf kin elkenien yn kafee de Welp teplak. De kosten binne foar leden € 3,50 en net leden € 6.00. Net stinne, derhinne.