De Stationswei

De argyfgroep hat dizze foto foar ’t ljocht helle. Se wolle graach witte oft der minsken binne dy’t mear witte oer dit printsje. It giet om de huzen oan de Stationswei (no Ayttawei). Stiet der wat werkenbers foar jim op?