Blomkemerk

Freedtemiddei waard op it plein fan skoalle in blomkemerk hâlden y.s.f de floralia.

Dit kear waard der dus yn Reduzum net sutele mei blommen mar koene de minsken op it plein in moai blomke útsykje.

En dêrnei noch in bakje drinke op it terras of efkes meidwaan mei it Draaiend Rad.

Foto’s