25 JIER ROTO !!!

Piter Renia en Marjan de Jager hawwe harren 25 jier mei in protte nocht en wille ynsetten foar ROTO. Dit kinne jo net samar foarby gean litte. Mear…