Sneonsputsje

Under tafersjoch fan omke Hans stiet Hendrik de Jager op’e ljedder om it dakkajút by pake en beppe nei te sjen op gebreken. Hy hat de boeidelen al fernijd en no binne de sydstikken oan bar. As timmermanslearling dogge jo sa moai wat wurkûnderfining op.