Eelke en Anne partij

20 partoeren gongen hjoed mei-inoar de striid oan op it keatsfjild. It wie noflik keatswaar foar de keatsers en it publyk. Mei krânsen, bekers en kadoos fan de Serre gongen de winners nij hûs. Utslach