Fan wa is dy hûn?

Yn groep 7 en 8 sitte in oantal bern dy thús in hûn hawwe. Je sjogge se wol ris yn it doarp rinnen. De redaksje fan groep 7/8 hat der in spultsje fan makke.

Wie laat wie nu uit!