Riede mar…

Kuierjend troch it doarp sjogge je soms moaie dingen. Wa wit wêr dit is?

Ra Ra