As koal…….

Heit en mem sweltsje fleane omraak nei it nêst mei de jonge fûgeltsje. En dy groeie as koal, sa as wy sjen kinne. It liket der op dat der 3 sweltsjes yn it nêst sitte en nei 3 dagen binne se hast 2 kear sa grut. Wy folgje de famylje Swel oant de jongen útfleane….