Ferrassing

Net 2 of 3, mar 5 lytse sweltsjes sitte der yn it nêst. En as dy alle 5 harren bekjes iepen ha, dan is der wol in protte ferlet fan michjes en sa. Dus hingje heit en mem sweltsje gauris boppe it nêst om wat te bringen. En groeit dat lytse spul mar bêst.