Keatstoppers

It keatsseizoen sit der foar de measte bern wer op. As jo troch it doarp fytse (en ferjit foaral Friens en de Tsienzerbuorren net) dan hinget der oan guon hûzen in yndrukwekkend rigeltsje krânsen. Foto’s