Wetteroerlest op it skoalplein

In kombinaasje fan fûle rein en ferstoppe putsjes soarge fan ‘e middei foar wetteroerlêst op it skoalplein. Simon en Folkert hiene efkes gjin nocht oan harren skoalwurk. Hja melden har frijwillich om as twa lytse rioelrotten de skoalle fan de ferstopping ôf tehelpen.