Yn de ferkeap

By Annie en Richard van Dijk oan de Haven is in lytste poppe berne. No ‘t de earrebarre syn wurk dien hat giet er yn de ferkeap……..