Gouden breidspear

18 july 1957 (50 jier lyn) smieten Meinte Jorna en Cecilia van Balen de lapen gear. Fan herte lokwinske.