Proast Bea !

De soan hie syn hoeslekken der foar opoffere. Mar it moast foar heit Egge wol dúdlik wêze dat der genôch bier yn hûs wie om op mem Bea har 50 ste jierdei te proasten.