Postrinne

Foar postrinner Marieke is it wol hiel gesellich dat har freondinne Trynke efkes mei rint. En wylst Marieke de post by jo yn de bus docht, kin Dina har moai efkes deljaan op ‘e postkarre.