Wêr sille se hinne?

Trije earrebarren yn de heechspanningsmêst by Reduzum.

Wêr sille dizze earrebarren de lytse poppen bringe?

Wy hâlde jim op ‘e hichte.