De doarpspartij

Al jierren is it wykein foar de merke tradisjoneel de doarpspartij. Guon fine it de gesellichste keatspartij wêr alle ynwenners út de trije doarpen, leden en net leden, alles wat âlder is as 12 jier, oan meidwaan kin. It animo wie dit jier geweldich grut. Alle dielnimmers gongen mei in pryske nei hûs. De útslach