Wa mist syn fyts?

Foarich wykein is der letterlik en figuerlik in fyts boppe wetter kaam. Mar fan wa is dizze fyts? Hy stiet no by de famylje Vis, D.S.Bangmastrjitte 92 efter hûs. Tillefoan 652480