Op nei hûs

It liket wol in merke mearke. Om’t it dit wykein wolris dreech wurde kin om it paad werom nei hûs te finen, hat in bewenner fan ús doarp it him sels mar maklik makke. Pylken op ‘e dyk wize him jûns út de kroech it paad nei hûs.