Alle Jan wint foar eigen publyk

Jan Dirk de Groot, Marten Hiemstra en Alle Jan Anema binne hjoed yn Reduzum de winner wurden fan de KNKB heren senioaren party. Op dizze frije formaasje party stiene 35 parturen op ‘e list. Foto’s en útslach