Senioaren wennings

De 1e faze (frije sektor wenten) fan de nijbou sjit al moai op. In oantal huzen binne al bewenne en de kommende tiid sil der ek noch wol drok ferhuze wurde. Ynkoarten sille de boufakkers Ășteinsette mei de 2e faze, 12 senioarenwenten en 6 keapwenten.