Appels

De appelbeammen hingje op ’t heden grôtfol mei appels. Eigners kinne der net tsjin ite. Dêrom stean se no oan de kant fan ‘e dyk. Alle leafhawwers fan appels kinne no fergees oan it kokkerellen. Smots, appeltaart, appelflappen….