Wa wit hjir in oplossing foar?

Op it sportfjild wurd der troch de jeugd, neist kuorbal ek in protte fuotballe. Mar no is de goal stikken en net mear te br√Ľken. Miskien kin der makke wurde, of moat der in oare komme. Wa kin se helpe mei in oplossing. Stjoer jim reaksje nei de redaksje