Greidhof als autistenopvang

Talant hie de Greidhof net mear nedich. Noorderbreedte ( û.o. Oan de púndyk en guon terapygroepen ) hie wol belang by de Greidhof. It docht no bliken dat Talant der oer prakkesearret om der in deiopfang/wengroep yn ûnder te bringen. Lês it nijs út de krant