Draakjefleane op St. Michaëlsfeest

Bern fan de TDS hawwe oan de Nijlânsdyk oan ’t draakjefleanen west. Neist de Peaske en Krystfiering op skoalle hie de Levo dit skoallejier keazen foar de fiering fan St. Michaël. By dit feest is de draak in symboal fan de frijheid (de draak yn de wyn)en de ferantwurdlikheid (de draak oan it snoer).Foto’s