Ledenstop foar doarpsbelang?

Dêr’t oare ferienings der muoite mei hawwe it oantal leden fêst te hâlden, slagget it doarpsbelang der yn te groeien mei 12 nije leden. Se hawwe no 395 leden. In ledenstop is foarearst noch net nedich, mar wol de automatyske kontribúsje ôfdracht. Dit sil ynkoarten barre. Mear sifers…