For one day……

Juf Aly nimt ôfskie fan de TDS. 9 moannen lang hat sy op kundige wize lieding jûn oan de TDS. As tank is foar ien dei it plein omdoopt. De bern en it personiel sette hjoed juf Aly noch efkes ‘yn de blomkes’. Om’t freed de Ingelske dei is hjit it plein foar ien dei the Aly Veenstra-Hakzesquare.Foto’s