Puzzelje mei lapkes

In oantal froulju is de kommende winter drok dwaande mei it knippen en naaien fan allegear lapkes. Jeltsje Smit, dy’t al 15 jier quilters begelied, en Tietsje Rodenburg sille har alles leare hoe oft se mei al dy lytse lapkes in kleed meitsje kinne. Foto’s