Wetterskip Fryslân

Gjin deistich taferiel. In helikopter op it karpoolplak by de Blauwe Tinte. Wetterskip Fryslân brûkt helikopters foar it neisjen fan de wetterwegen. Fan 1 novimber ôf kontrolearje meiwurkers alle skousleaten yn de omkriten. Se besjogge of de sleaten goed skjin binne en it wetter goed trochstreame kin.