Nije bedriuwen

Wat in warberens. It ôfrûne jier binne der yn ús doarp in oantal nije bedriuwen bykaam. Foar lakskea reparaasjes, kompjûter probleemkes oant it ferfier fan pakketten ta. Mar ek besteande bedriuwen binne oan ús bedriuwenlist tafoege. Stiet jo bedriuw der noch net op, nim dan efkes kontakt op mei redactie@reduzum.net