Unrêst troch stoarmwaar

Stoarmwaar yn Reduzum. Skoalbern litte har manmachtich nei skoalle ride troch iepenbier ferfier of âlders. Heech wetter en dykbewaking oan de kust. Mar hat it wetter hjir no ek sa heech west, dat dizze boat sa by de wâl opfearn is?