De spjocht

Wat in moai plaatsje. Fannemoarn siet dizze spjocht (b├╗ntspjocht?) by de famylje Krabbendam yn de parrebeam. Mar ek it iisf├╗geltsje fleant hjir wolris om.

Foto’s