It Fenna Fûns

Dit binne de famkes fan groep 8. Fenna heart der ek by mar wie siik en koe juster net mei rinne. No hiene de oare famkes it Fenna Fonds betocht. Se ha allegearre in part fan harren snoep yn in tas foar Fenna dien. Johanna hat it nei har ta brocht mei in leuke kaart en in tekening fan suske Ilse.