Skoech sette

De Reduster sakeklub is wer yn ’t spier

En makket mei Sint alle berntsjes blier

De bern hawwe in skoech yn ’t kafee delset

Mar wêr’t er bedarret, witte se net!