Stypje Stânfries mei de krystkaartenaksje

Kuorbalferiening Stânfries komt op moandei 10 desimber o.s. yn Reduzum, Friens en Idaerd by de doarren lâns mei in krystkaartenaksje. Jo kinne kieze út in ferskaat oan mapkes mei kaarten. Ien pakje foar € 3,- en twa foar € 5,-.

Graach oan’t dan.