Slim ûngemak op de Haven

Panyk yn de buorren. Op de Haven is in ûngemak bard. Twa auto’s hawwe in botsing hân, en der binne slachtoffers. Allegear brânwacht, sikenauto’s en ramptoeristen binne oanwêzich. Lokkich gie it hjir om in brânwacht oefening en gong elk nei ôfrin wer sûn nei hûs.