Dichtsje

De stien, De âlde en de nije reed, Us tsjerketoer en Neidigerjend. De Mid Frieslander frege foar de krystbylage gedichten oer dingen. Fjouwer froulju pakten de pen, en gongen de útdaging op it papier oan. Sjoch by Reduzum in de pers foar har gedichten.