De reis nei Bethlehem

Earme Joazef en Maria. Maria wie swier, en in boadskipper fan de keizer fertelde har dat se nei har bertedoarp moasten. Op de flecht foar de boaze kening Herodes, gongen se op reis. Sjoch fierder