Wisten jo dat….

De Argyfgroep hiel drok dwaande is mei it opsetten fan in nijsgjirrige kuiertocht troch it doarp? En no bygelyks wit dat it bernekopke by Daam en Griet de Boer te krijen hat mei de wetterhichte? Pietsje Jansma nimt jo fêst mei in slach om ‘e buorren