Foto jierboek 2007

Piet Elzinga is krekt as oare jierren al drok dwaande mei it gearstallen fan it fotojierboek fan 2007. Om ‘t er dit yn eigen behear docht, en er alles foarsjitte moat, wol er graach witte hoefolle belangstelling derfoar is. Jo kinne belje (Tel 601901)of it fia de mail trochjaan.