In gymseal fol goede foarnimmens

Alle wiken jeie Elske Tolsma en Ymkje Bouma by in grut tal froulju it luie swit der út troch û.o. aerobic en pilates. Wa’t ‘mear bewege’ ek net allinnich by in goed foar-nimmen litte wol, kin hjir de earste stap sette.