Fûgels yn de tún

Je sette in foertafel yn de tún en fuorje de fûgeltsjes it hiele jier troch lekkers. Mar it gefaar leit op ‘e loer. Dit tafeltsje is goed befeiliche tsjin de túntigers. Wat er mis is wit de eigner net, mar de lêste tiid komme der gjin katten, mar ek gjin fûgels mear.