Ald papier ophelje

Sneon 23 febrewaris is it de lêste sneon fan de moanne. Dan wurdt it âld papier wer ophelle. Ferjitte jo it net oan de dyk te setten. Ophelskema